Specialista na bazénové příslušenství


Úvodní Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: http://www.swimeshop.cz provozovaného Bohumilem Králikem, IČO: 61158216, DIČ: CZ6104306670, se sídlem Ovocná 107, 338 42, Hrádek (dále jen „prodávající“),uzavřené podle § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Elektronická evidence tržeb je zde prováděna v běžném režimu. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinnen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinnen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online;v případě technického výpadku pak nejpozději do 48hodin.

1                ÚVODNÍ USTANOVENÍ

      1.1.        Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě jednotlivých dílčích kupních smluv (dále jen „kupní smlouva“) uzavřených mezi prodávajícím a jinými fyzickými osobami nebo právnickými osobami jako kupujícím (dále jen „kupující“), jejichž předmětem je závazek prodávajícího odevzdat objednané zboží (dále jen „zboží“) kupujícímu a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke zboží a dále závazek kupujícího zboží převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti při využívání webové stránky prodávajícího umístěné na internetové adrese http://www.swimeshop.cz (dále jen „webová stránka“) a další související právní vztahy.

      1.2.        Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy jak mezi prodávajícím jako podnikatelem a kupujícím vystupujícím vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele (dále také jako „kupující-spotřebitel“), tak mezi prodávajícím a kupujícím jako dvěma podnikateli (dále také jako „kupující-podnikatel“).

      1.3.        Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí občanským zákoníkem. Jedná-li se o kupujícího-spotřebitele, řídí se práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“).

      1.4.        Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu umístěného na webové stránce. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny a uzavírány v českém jazyce.

      1.5.        Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující objednáním souhlasí se zněním obchodních podmínek, které jsou uvedeny na webové stránce v době uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky jsou zveřejněny způsobem umožňujícím trvalý přístup k nim a jejich uložení na straně kupujícího, a to včetně předešlých verzí obchodních podmínek.

      1.6.        Obchodní podmínky kupujícího jsou pro smluvní vztahy založené kupní smlouvou neúčinné a neaplikovatelné s výjimkou případů, kdy prodávající vyjádří svůj předchozí výslovný písemný souhlas s aplikací vybraných konkrétních ustanovení obchodních podmínek kupujícího.

      1.7.        Jakákoli ústní nebo písemná prohlášení, záruky, jednání, oznámení o záměrech a obchodní praxe výslovně neuvedené či výslovným odkazem nezahrnuté v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách nebudou pro žádnou smluvní stranu závazné. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že se neopírá ani nebyla ovlivněna žádnými prohlášeními druhé smluvní strany, které nejsou obsaženy v kupní smlouvě či v těchto obchodních podmínkách. Výslovně platí, že kupní smlouva společně s obchodními podmínkami nahrazuje veškeré dřívější písemné či ústní dohody jakéhokoli charakteru.

      1.8.        Smluvní strany tímto prohlašují, že se v jejich právním styku nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně anebo v daném odvětví, a že obchodní zvyklosti nemají v jejich právním styku přednost před ustanoveními občanského zákoníku, jež nemají donucující účinky.

2                UŽIVATELSKÝ ÚČET

      2.1.        Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávky zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní internetového obchodu.

      2.2.        Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje vztahující se  k jeho osobě a objednávce zboží. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.  Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

      2.3.        Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

      2.4.        Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

      2.5.        Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden (1) měsíc nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy, včetně obchodních podmínek.

     2.6.        Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu či výpadky hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. třetích osob.

               UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

      3.1.        Návrh na uzavření kupní smlouvy provede kupující vyplněním svých údajů a zvolením produktu na webové stránce, a to poté, co si vybral prostřednictvím webové stránky zvolený produkt (fotografie u zvoleného produktu jsou pouze ilustrativní).

      3.2.        Návrh na uzavření smlouvy je odeslán v momentě, kdy jsou vyplněna všechna pole objednávkového formuláře a zároveň je odsouhlasen souhlas s těmito obchodními podmínkami; Návrh je odeslán v momentě kliknutí na tlačítko „Závazně objednat“. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

      3.3.        Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky kupujícího do systému prodávajícího. Prodávající po obdržení objednávky kupujícího oznámí kupujícímu elektronickou poštou přijetí objednávky do systému prodávajícího. Potvrzení o přijetí objednávky do systému prodávajícího se považuje za potvrzení o uzavření kupní smlouvy. Nedojde-li k odeslání uvedeného potvrzení, tak nedošlo k přijetí objednávky kupujícího ze strany prodávajícího a kupní smlouva nebyla uzavřena.

      3.4.        Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na připojení k internetu) jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá, a tyto náklady si hradí kupující sám.

    3.5.        Prodávající je vždy oprávněn zejména v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

4                KUPNÍ CENA ZBOŽÍ DLE KUPNÍ SMLOUVY A PLATEBNÍ PODMÍNKY

    4.1.        Cena zboží je uvedena v internetovém obchodu. Uživatel si prostřednictvím webové stránky s formulářem pro objednávku vybere určité zboží či službu, u nichž je stanovena cena.

      4.2.        U zboží označených na objednávku může dojít ke změně prodejní ceny v závislosti na distibutorovi. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je platná cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Odmítnutí vyšší ceny ze strany kupujícího se v takovém případě považuje za odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího. V případě, že se kupující nevyjádří do sedmi (7) dní od odeslání oznámení o vyšší ceně zboží, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil.

      4.3.        Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až sta (100) procent kupní ceny. U vymezeného zboží, které je označeno "na objednávku", je vždy požadováno zaplacení zálohy ve výši nejméně padesát (50) procent kupní ceny. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad „Zálohová faktura - daňový doklad“. Kupující je povinen uhradit zálohu do dne splatnosti uvedeného na Zálohové faktuře – daňovém dokladu. Po dodání zboží je na konečném daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena. V případě, že záloha nebude uhrazena řádně a včas, platí, že kupující na smlouvě netrvá a od smlouvy odstoupil. Zbylou část kupní ceny zaplatí kupující před dodáním zboží bankovním převodem nebo nejpozději při dodání zboží hotově. V případě neuhrazení zbylé části kupní ceny má prodávající nárok na odstoupení od smlouvy a na ponechání zálohy v celé výši.

     4.4.        Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

            4.4.1              platba v hotovosti při osobním převzetí zboží na pobočce prodávajícího;

            4.4.2              bezhotovostní platba platební kartou při nákupu zboží v internetovém obchodě, umožňuje-li tento platební způsob internetový obchod;

            4.4.3              platba v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce, je-li zboží odesíláno ke kupujícímu;

            4.4.4              platba bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny, a.s., číslo bankovního účtu: 739228329/0800.

      4.5.        Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním (včetně nákladů spojených s platbou, např. formou dobírky) zboží ve smluvené výši.

      4.6.        V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby odpovídajícího číslu objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Pro platby kartou jsou identifikátory plátce řešeny automaticky prostřednictvím platebního systému.

      4.7.        Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

      4.8.        Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Kupní cena je vždy konečná, včetně příslušné sazby DPH.

     4.9.        Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží či po doručení zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo ji připojí ke zboží při jeho dodání.

      4.10.     Pouze v případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti dle § 435 občanského zákoníku, bude kupující oprávněn vrátit fakturu prodávajícímu, a to do tří (3) pracovních dnů od jejího doručení kupujícímu. V takovém případě běží lhůta splatnosti ode dne doručení nové opravené faktury.

     4.11.     Bankovní poplatky kupujícího spojené s platbami prodávajícímu hradí kupující. Strany výslovně sjednávají, že kupující nebude mít nárok na jakékoli zvýhodnění v případě, že uhradí kupní cenu či její část před okamžikem její splatnosti.

     4.12.     Smluvní strany výslovně sjednávají, že kupující není oprávněn pozdržet žádnou platbu jakékoli části kupní ceny z důvodu vad zboží nebo jiných tvrzených nároků kupujícího vůči prodávajícímu.

5                DODACÍ PODMÍNKY

      5.1.        Způsob dodání zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

      5.2.        Dobu dodání zboží určuje vždy prodávající. Zboží uvedené jako skladem je zpravidla odesíláno do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy. Ostatní nabízené zboží je zpravidla odesíláno v rozmezí 3-14 dnů od uzavření kupní smlouvy. Zboží uvedené „na objednávku“ je zpravidla odesíláno 5-6 týdnů od uzavření kupní smlouvy; kupující je dodatečně telefonicky informován o dodací lhůtě. Výše uvedené lhůty jsou pouze orientační, jejich nedodržením nevzniká kupujícímu právo na slevu z kupní ceny, jakoukoli sankci za pozdní dodání zboží nebo právo na náhradu škody.

       5.3.        Nebezpečí škody na zboží přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží.

      5.4.        Vlastnické právo ke zboží dodanému kupujícímu na základě smlouvy a těchto obchodních podmínek nabude kupující okamžikem převzetí zboží a současně zaplacení celé kupní ceny. Do okamžiku převodu vlastnického práva je kupující povinen nezasahovat nepřiměřeným způsobem (zejm. převést do vlastnictví jiné osoby, pronajmout, zastavit či jiným způsobem právně zatížit) do vlastnického práva prodávajícího a na výzvu prodávajícího jeho vlastnické právo ochraňovat.

      5.5.        Kupující je dle své volby způsobu dodání zboží povinen prodávajícímu uhradit také náklady na dopravu zboží a náklady spojené s platbou na dobírku. Cena dopravy a bližší informace:

            5.5.1              Osobní odběr – zdarma – Kupující má možnost odebrat elektronicky objednané skladové zboží osobně na adrese: Plzeňská 214, Líně u Plzně 330 21 (Po - Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00). Kupující bude o době možného vyzvednutí informován pomocí SMS prodávajícího. Před odesláním SMS není možné zboží odebrat.

            5.5.2              Zboží do 10 kg – cena dopravy: 120,-Kč – Přeprava je prováděna po celé České republice prostřednictvím České pošty, s.p., nebo přepravní společnosti dle volby prodávajícího.

            5.5.3              Zboží do 50 kg – cena dopravy: 200,-Kč  – Přeprava je prováděna po celé České republice prostřednictvím přepravní společnosti dle volby prodávajícího.

            5.5.4              Zboží nad 50 kg – cena dopravy je individuální a kupující je o konečné ceně předem informován – Přeprava je prováděna po celé České republice prostřednictvím přepravní společnosti dle volby prodávajícího.

            5.5.5              Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. Pro jiné státy jsou podmínky a ceny balení a dodání zboží vždy individuálně domluveny s kupujícím.

      5.6.        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

      5.7.        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího (do těchto důvodů spadá i nemožnost doručení kupujícímu) nutno zboží uschovat a doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s úschovou a opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Opakované doručení bude řešeno operativně prostřednictvím elektronické pošty, telefonního čísla či jinými kontakty, které kupující zadal při vyplňování návrhu na uzavření smlouvy.

     5.8.        Prodávající si vyhrazuje právo kontaktovat kupujícího před doručením a ověřit si přítomnost kupujícího na adrese uvedené v objednávce. Prodávající není odpovědný za zdržení předání zboží kupujícímu.

      5.9.        Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

     5.10.     Prodávající nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Skutečná dostupnost bude provozovatelem potvrzena na základě poptávky kupujícího.

     5.11.     Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6                ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

      6.1.        Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího-spotřebitele nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

      6.2.        Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1. či o jiný případ dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží a v případě pravidelné dodávky zboží běží tato lhůta ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího:

      Bohumil Králik

      Adresa: Plzeňská 214, Líně 330 21

      Telefon: +420 733 407 173

      E-mail: obchod@swimeshop.cz

Formulář odstoupení od smlouvy naleznete zde.

 

      6.3.        V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a nejlépe v původním obalu.

      6.4.        Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

      6.5.        Ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od vrácení zboží prodávajícímu je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

       6.6.        Prodávající bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká podávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je podávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

      6.7.        V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.2. obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele, vyjma nákladů na dodání zboží přesahující nejlevnější způsob dodání zboží nabízený prodávajícím (pro odstranění pochybností se za náklady na dodání považují také náklady spojené s platbou, zejména náklady na dobírku, které nejsou považovány za nejlevnější způsob dodání), a to do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím-spotřebitelem a stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

      6.8.        Do dne předcházejícího dni převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit i bez uvedení důvodu. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu, pokud již byla zaplacena, bez zbytečného odkladu, a to způsobem, kterým bylo placeno.

      6.9.        Vznikne-li smluvní straně právo odstoupit od smlouvy, může tak tato smluvní strana učinit ve vztahu k celé smlouvě nebo pouze ve vztahu k její části. Neuvede-li smluvní strana, že odstupuje od části smlouvy, má se za to, že odstupuje od celé smlouvy.

      6.10.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

7                PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA

     7.1.        Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění, včetně poskytnutí záruky prodávajícím, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.

      7.2.        Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli, že v době, kdy kupující-spotřebitel zboží převzal:

            7.2.1              má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující-spotřebitel očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

            7.2.2              se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

            7.2.3              zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

            7.2.4              je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

            7.2.5              zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

      7.3.        Ustanovení uvedená v  článku 7.2. obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím-spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

      7.4.        Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

     7.5.        Práva z vadného plnění uplatňuje kupující-spotřebitel u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího-spotřebitele reklamované zboží, sdělil vady zboží a žádaný způsob reklamace.

      7.6.        Uplatní-li kupující-spotřebitel právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

    7.7.        Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

    7.8.        Záruční lhůta je 24 měsíců od data nákupu.

               ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO OSOBY, KTERÉ NEJSOU SPOTŘEBITELI

      8.1.        V případě, že kupující není spotřebitelem, ustanovení čl. 6.1, 6.2, 6.7 a ustanovení čl. 7.2 až 7.7. obchodních podmínek se nepoužijí.

 

9           OCHRANA SPOTŘEBITELE

      9.1.     V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím-spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může kupující-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

   Česká obchodní inspekce
   Ústřední inspektorát - oddělení ADR
   Štěpánská 15
   120 00 Praha 2

   Email: adr@coi.cz
   Web: adr.coi.cz

      9.2.     Kupující-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

    9.3.     Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy obchod@swimeshop.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího-spotřebitele zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího- spotřebitele.

      9.4.     Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10           DORUČOVÁNÍ

      10.1.     Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

11            ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

      11.1.     Smluvní strany se dohodly, že odpovědnost prodávajícího vůči kupujícímu za jakékoli škody, včetně všech smluvních pokut a úroků z prodlení, jež můžou kupujícímu vzniknout při plnění kupní smlouvy z jednoho či více porušení smluvních či zákonných povinností prodávajícího, nesmí překročit dvacet pět procent (25 %) kupní ceny bez DPH. Limitace škody sjednaná v tomto odstavci se nebude aplikovat v případě, že škoda byla způsobena (i) kupujícímu-spotřebiteli nebo jiné slabší straně, či (i) úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

       11.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

       11.3.     Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

      11.4.     Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

      11.5.     Prodávající je oprávněn kdykoli provést změny obchodních podmínek, a to na webových stránkách. Nově uzavírané smlouvy se budou vždy řídit aktuálním zněním obchodních podmínek. Na již uzavřené smlouvy se nové znění obchodních podmínek bude aplikovat, vyjádří-li s tím obě smluvní strany písemnou formou souhlas.

      11.6.     Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a kupujícímu není přístupná.

        11.7.     Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

        11.8.     Kontaktní údaje prodávajícího:

   Bohumil Králik

   Adresa: Plzeňská 214, Líně 330 21

   Telefon: +420 733 407 173

   E-mail: obchod@swimeshop.cz

 

V Líních dne 1.1.2016